Keitä autetaan ja miksi?

Saaristen koulu

Saaristen koulu on Hämeenlinnan kaupungin erityiskoulu, jossa toimii neljä opetusryhmää. Oppilaspaikkoja on 24, luokka-asteilla esi2-9.lk. Oppilaat kuuluvat erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Henkilökuntaa on 20, neljä erityisluokanopettajaa ja 16 kouluohjaajaa.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti nivomalla yhteen opetus, kuntoutus ja päivittäiset taidot. Opetusta ja ohjausta suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti valittujen opetus- ja kuntoutusmenetelmien avulla. Kaikille oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä huoltajien ja oppilaan muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opetus toteutetaan yksilö-, pari- ja ryhmäopetustilanteissa, toiminta-alueittaisen ja/tai oppiainekohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetuksessa painottuu monialaisuus, ilmiölähtöisyys, moniaistisuus, toiminnallisuus sekä kuvataide ja musiikki. Oppimisessa ja opetuksessa hyödynnetään tietotekniikka. Oppimisen keskiössä ovat oppilaan kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot.

Aamu- ja iltapäivähoito on järjestetty omalla koululla. Iltapäivätoiminta niveltyy joustavasti oppilaan koulupäivän jatkoksi ja ne yhdessä luovat kiinteän kokonaisuuden.

Saaristen koulu on Liikkuva Koulu. Liikkumista ja liikunnallisuutta tuetaan ja toteutetaan arjen siirtymätilanteissa oppimis- ja lähiympäristössä, ulkona ja sisällä. Tavoitteena on kehittää koulun piha-aluetta mahdollistamaan oppilaiden luonnollinen liikkuminen ja kuntoutukselliset tarpeet.

Lähiympäristön kehittämisen lisäksi lähitulevaisuuden ja pidemmän aikavälin kehittymishaasteina ovat oppimisympäristöjen rakentaminen ja monipuolistaminen sekä yhteistyön kehittäminen oppilaiden terapeuttien ja muiden yhteistyötahojen kanssa mm. rakentamalla lasten kehittymistä tukeva AISTIHUONE.

Saaristen koulussa toimii keväällä 2016 perustettu Saaristen koulun vanhempainyhdistys ry.

Saaristen koulun webbisivut

Ongelma

Saaristen koulun sijainti on ihanteellinen. Lapsille, jotka eivät leikkien kautta opi yhteiskunnassa toimimista, on äärimmäisen tärkeää päästä opettelemaan taitoja tositilanteissa: kuinka toimitaan kaupassa tai kahvilassa, miten kuljetaan liikenteen seassa. On tärkeää olla lähellä kaikkea tätä. Koulurakennus on remontoitu ja terve ja tunnelmaltaan kotoinen ja rauhallinen. Puurakennuksena sopii erinomaisesti aistiyliherkillekin lapsille.

Ongelma on piha. Tilaa on rajoitetusti, mutta sen määrän kanssa voi elää. Suurin ongelma on pihan pintamateriaali ja varustus.

Piha on kalteva ja se on peitetty irtosoralla. Moni lapsi käyttää kävelytukea tai pyörätuolia, joilla on miltei mahdotonta liikkua pehmeässä hiekassa. Kurakeliaikaan piha on kurainen, sateella hiekka valuu alapihalle ja sade uurtaa pihaan syviä railoja. Ilman apuvälineitäkin pärjäävien on toisinaan vaikea liikkua pihassa. Hämeenlinnan kaupunki on lupautunut teettämään tutkimuksen pihan pohjarakenteesta ja suunnitelman, mitä toimenpiteitä piha tarvitsee.

Koulu kuuluu samaan pihapiiriin päiväkodin ja eskarin kanssa, mutta monelle tilanhahmottamisen ongelmien vuoksi varhaiskasvatuksen pihan käytöstä on enemmän harmia kuin hyötyä. Yhtään liikuntaesteisille tarkoitettua laitetta ei koko korttelista löydy. Saarisen koulun piha-alueeseen kuuluu tällä hetkellä pieni seisomakaruselli, pieni ryömintäputki ja taaperoikäisille tarkoitettu liukumäki.

Pihan ongelmat johtavat siihen ongelmaan, ettei pihaa voida käyttää järkevästi eivätkä lapset löydä sieltä motivoivaa tai kehittävää tekemistä.

Ratkaisu

Pohjatutkimusten jälkeen pihaan on tehtävä kunnostustyöt. Pintamateriaalin on oltava yhtä aikaa sekä helposti pyörätuolilla kuljettavissa että turvallisen pehmeä kaatumisia varten.

Pihalle hankitaan esteettömiä ja turvallisia leikkivälineitä. Mahdollisuus olla lapsi ja leikkiä ulkona on pihassa tärkeintä, mutta se ei sulje pois kuntoutuksellisuutta. Yhteistyössä koulun, kaupungin, vanhempien ja fysioterapeuttien ja muiden asiantuntijoiden kanssa on aloitettu pihan suunnittelu niin liikkumisen, oman kehon tuntemuksen, monipuolisen aistien harjaannuttamisen ja elämysten mahdollistamiseksi.

Kaupunki suhtautuu positiivisesti pihan muutostöihin, mutta sillä ei ole tällä hetkellä hankkeeseen korvamerkittyä rahaa. Piharatkaisuun voi jokainen löytää oman palansa itsestään ja halustaan auttaa. Saaristen koulun vanhemmat ry:n kautta hankintoja eivät hidasta päätöksenteon ja byrokratian viemä aika eivätkä ulkopuolelta palkatut konsultit vie osaansa piharahoista.

Koulumme oppilaita

Lapsen vammaisuus ei katso perheen yhteiskunnallista asemaa eikä vanhempien älykkyyttä. Vamma on joskus geenipoikkeamasta johtuvaa, joskus pikkuhiljaa etenevän sairauden aiheuttamaa, joskus onnettomuudesta johtuvaa. Aina syytä ei edes löydetä. Lapsen vammaisuus on äärimmäisen harvoin ennakoitavissa. Lapsi on aina itse syytön vammaisuuteensa.

Saaristen koulun oppilaiden diagnoosilista on pitkä. Kuka tahansa masentuisi tultuaan todetuksi neliraajahalvaantuneeksi, näkö- ja kuulovammaiseksi, epileptikoksi tai kehitysvammaiseksi - tai jopa kaikeksi siksi - mutta Saaristen koulun oppilaat eivät! Alla näet oppilaiden elämäniloa ja liikkumisenhalua.


Ilo on liikkua ilman huolia. Keikkua ja kiikkua.